truong th van diem don nhan dat chuan

Trên đất Ô Môn có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm 93,4 %. Phần lớn người dân sống bằng nghề nông.

 

            Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, những năm qua, thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành trung ương Đảng(khóa VII) về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của quận tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đã có những chuyển biến trên nhiều mặt và đã thu được những thành tựu quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò là một nhân tố tích cực tác động đến việc tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của địa phương.

Bài viết liên quan